Burhaniye BELEDİYESİ

İMAR HİZMETLERİ

BURHANİYE BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ RAPORU HAZIRLANMASI STANDART UYGULAMALAR

1)RAPORUN İÇERİĞİ VE FORMATI

 • 09.03.2019 tarih ve 30709 sayılı Resmi Gazeteyle yürürlüğe girmiş olan ‘’Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Formatına’’ uygun şekilde hazırlanmalıdır. Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatı
 • Ek olarak 17.02.2021 tarih ve 31398 sayılı Resmi Gazetede ‘’Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’’ de göz önüne alınarak rapor uygun şekilde hazırlanmalıdır.
 • Raporda kesinlikle formata uygunluk aranacaktır. Ek-1 de paylaşılan Zemin ve Temel Etüdü Formatı dikkatlice incelenmelidir.

2)ARAZİ ÇALIŞMALARININ YERİNDE DENETİMİ

 • 1. Derece deprem bölgesinde yer alan Burhaniye ilçemizde zemin etüt raporu kapsamında yapılan arazi çalışmalarının yerinde denetiminin sağlanması için, firma tarafından belediyenin ilgili mühendisine (Jeoloji mühendisi), Ek- 9‘da verilen dilekçe e-mail olarak gönderilecektir. (İlgili mühendisin mail adresi iletişim bilgileri kısmında verilmiştir.) İlgili dilekçeye cevaben yazılan onay mailinde, arazi çalışması denetimi için uygun gün ve saat belirtilir ve randevu verilir.
 • Denetim sırasında, Ek-2, Ek-3, Ek-4 ve Ek-5 ‘te verilen tutanaklar düzenlenecek ve düzenlenen bu tutanaklar mal sahibi (varsa), belediyenin ilgili mühendisi ve proje mühendisi tarafından onaylanıp rapor ekinde ibraz edilecektir.

NOT: Ek-2, Ek-3, Ek-4 ve Ek-5 ‘te paylaşılan tutanaklar çalışmayı yapan firma tarafından temin edilmelidir.

 • Araştırma çukuru açılan yerler, sondaj yapılan yerler ve jeofizik serim yapılacak yerler titizlikle seçilmelidir. Seçilen yerler sahaya uygulanacak ve kontrol sırasında doğruluğu saptanacaktır. Bunun için arazi denetimi sırasında imar durumu ve plankotegörülmek istenecektir.
 • Belediyemiz tarafından görevlendirilen ilgili mühendisin araziye ulaşımı,firma sahibi tarafından sağlanacaktır.

3)RAPORUN HAZIRLANMASI VE ONAY

 • Hazırlanan zemin ve temel etüt raporu 2 nüsha olarak (1 orijinal, 1 fotokopi), proje müellifi, yapı denetim firması ve yapı denetimin sorumlu jeoloji mühendisinin imzaları tamamlanarak dilekçe ile kayda alınır.
 • Raporlar, ilgili kontrol birimlerince kontrol edilecek ve eğer varsa eksiklikler tespit edilecektir. Tespit edilen eksiklikler mal sahibi veya yapı denetim firması belediyeye davet edilerek, eksiklikler giderilmek üzere dosya iade edilecektir.
 • Eksiklikleri giderilen zemin etüt raporunda yapılan incelemelerde eksiksiz olduğunun tespiti durumunda rapor onay tarihi Müdürlüğümüzce yapı ruhsatına işlenir.
 • Bir parselde birden fazla yapı varsa; her yapı için arazi çalışmaları ayrı ayrı yapılarak tek dosya içerisine eklenerek düzenlenecektir.

4)ZEMİN İYİLEŞTİRME DENETİMİ

 • Çalışma alanı, uygun analiz yöntemleri ile incelenip, zeminin problemli olduğu saptandığında, (zemin ve temel etüdü raporunun “sonuç ve öneriler” bölümünde önerilen) zeminde uygulanacak iyileştirme yöntemlerinden hangisine karar verildiğine ve projesine uygun yapılacağına dair bir rapor yazılmalı ve Ek-10 da verilen ilgili tutanak düzenlenip, belediyemize e-mail yoluyla gönderilmeli (ilgili mühendisin mail adresi iletişim bilgileri kısmında verilmiştir.)  yada elden teslim edilmelidir. Belediyemiz ilgili mühendisleri tarafından bu yazı ve tutanak incelenecek ve zemin iyileştirme süreci yerinde denetlenecektir.

 5)TEMEL KAZISININ YERİNDE DENETİMİ

 • Temel kazısı aşamasında, temel derinliği, kazı sırasında alınması gereken önlemler vs. ‘nin projesine uygun olarak yapılıp yapılmadığı, belediyemizin ilgili mühendisleri tarafından yerinde kontrol edilecektir.

 

İdare İletişim Bilgileri

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Tel.: 0 266 412 6450

EKLER

01- Kategori 1 İçin Tespit Formu

02- Araştırma Çukuru Logu

03- Araştırma Noktaları Vaziyet Planı

04- Araştırma Çukuru Kabul Tutanağı

05- Sondaj Logu

06- Lejant

07- Sondaj Kuyusu Kabul Tutanağı

08- Jeofizik Çalışma Kabul Tutanağı

09- Yeraltı Suyu Numune Alma Tutanağı

10- Numune Alma Etiketi

İNŞAAT RUHSATI BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN BELGELER

YAPI RUHSATI BELGELERİ VE EKLERİ

01- Dilekçe (Parsel sahibi ya da vekili tarafından imzalı, adres, T.C. kimlik numarası ve tel. Bilgileri yazılı)

02- İnşaat Ruhsat Harcı Hesap Tablosu

03- SGK Bildirim Formu (Yapı Ruhsatına İlişkin Bildirim Formu ve e-sigorta Sözleşmesi)

04- Yol Kanal Tutanağı (BASKİ’den alınacak)

05- Hafriyat Belgesi

06- Tapu Fotokopisi

07- Yapı Sahibi Nüfus Cüzdanı Örneği Fotokopisi

08- Vekâlet ile yürütülecek ise vekâletname örneği, vekil kimlik fotokopisi. (YAPI SAHİBİ, YAPI MÜTEAHHİTİNİ VEKİL TAYİN EDEMEZ. MÜTEAHHİT MAL SAHİBİ ADINA, YAPI DENETİM VE MÜTEAHHİT SÖZLEŞMELERİNE İMZA ATAMAZ)

09- İmar Durumu Belgesi ve Ekleri

10- Aplikasyon Krokisi

11- Proje müelliflerine ait taahhütnameler

a- Mimari Proje müellifi proje taahhütname

b- Statik Proje müellifi proje taahhütname

c- Elektrik Proje müellifi proje taahhütname

d- Mekanik Proje Müellifi proje taahhütname

e- Zemin Etüt Proje Müellifi proje taahhütname

12- Yapı Denetim Kanununa tabi olmayan yapılarda Teknik Uygulama Sorumlularının Taahhütnameleri

13- Yapı Denetim Şirketinin hizmet satın aldığı Harita Mühendisi ile yaptığı sözleşme

14- Yapı Denetim Şirketinin hizmet satın aldığı Jeoloji Mühendisi ile yaptığı sözleşme

15- Banka Dekontu

16- Yapıya İlişkin Bilgi Formu (Form 2)

17- Yapı Denetim Kuruluşu ile Yapı Sahibi tarafından imzalanan Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi (Form 4)

Not: Sözleşmenin her sayfası taraflarca imzalanacaktır.

18- Yapı Denetim Şirketi tarafından denetimin üstlenildiğine dair taahhütname (Form 3)

19- Yapı Denetim İzin Belgesi Sureti

20- Yapı Sahibi ile Yapı Müteahhidi arasında imzalanan Sözleşme ve Eki

21- Yapı Müteahhidi Taahhütnamesi

22- Yapı Müteahhidi ile ilgili Belgeler

a- Yapı Müteahhidi Meslek odası Kayıt Belgesi (Ticaret Odası – 2022 tarihli)

b- Vergi Levhası örneği

c- Nüfus Cüzdanı örneği

d- İmza Sirküleri

e- Yetki Belgesi

23- Şantiye Şefliği Belgeleri

a- Şantiye Şefliği Hizmet Sözleşmesi (Form 10)

b- Şantiye Şefliği Sicil Durum Belgesi (Burhaniye Temsilciliğinden alınacaktır)

c- Şantiye Şefi Taahhütnamesi (şantiye şefinin telefon ve işyeri adres bilgileri yer almalıdır)

d- Şantiye şefine ait nüfus cüzdanı örneği

e- Şantiye Şefi İkametgah belgesi

f- Şantiye şefine ait diploma fotokopisi

NOT: Şantiye şefi ikamet ettiği il sınırları dışında görev alamaz.

24- Proje Kontrol Formu (Form 1)

25- Harita Uygulama Dosyası (BELEDİYE ve yapı denetimli dosyalarda kontrol harita mühendisi, yapı denetim şirket yetkilisi onaylı olacaktır.)

a- Mevcut Zemin Kotları

b- İmar adasında mevcut su basman kotları

c- Vaziyet planı (bina yerleşimi, çekme mesafeleri, su basman kotu)

d- Harita Mühendisi (Bina yerleşimi ve kotlarından sorumlu olacağına dair) taahhütnamesi

26- Zemin Etüt Raporu

a- Etüdün her sayfası hazırlayan mühendis tarafından onaylanacaktır.

b- Etüdün sonuç sayfası Yapı Denetim Şirketi Yetkilisi, Hizmet satın alınan jeoloji mühendisi ve hazırlayan mühendis tarafından onaylanacaktır.

27- Projeler

a- Mimari Proje + CD

b- Statik Proje + Hesap Çıktısı

c- Elektrik projesi (UEDAŞ ve Türk Telekom Onaylı)

d- Mekanik Projeler (Sıhhi Tesisat,  Isıtma – Soğutma, Asansör Avan Projesi, Mekanik Havalandırma, Yangın   Tesisatı vb.)

28- Akustik Raporu

NOT: Yapı Denetim Kanununa tabi yapılarda projeler ve ekleri denetçi mimar ve mühendisler tarafından imzalanarak, yapı denetim şirketi yetkilisince onaylanacaktır.

İMAR DURUMU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Müracaat Formu (Plan ve Proje Müdürlüğünce alınır.)
 • Tapu
 • Koordinatlı Kroki
 • Aplikasyon Krokisi
 • Kimlik Fotokopisi
 • Pelitköy ve Taylıelinde Plankote

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ GEREKLİ BELGELER

 • Müracaat Formu
 • SGK Müdürlüğünden alınan ilişik kesme belgesi
 • Vergi Dairesi Müdürlüğünden ilişik kesme belgesi
 • Teknik Uygulama Sorumluları Taahütnamesi
 • Yangın Raporu
 • Sığınak Raporu
 • Yapı Denetim İş Bitirme Belgeleri ve Ekleri
 • Enerji Kimlik Belgesi

KAT İRTİFAKI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Dilekçe
 • Numaralandırmanın yapıldığı arsa paylarının gösterildiği ve başlık kısmında parsel sahibinin numarataj konusunda sorumluluğu kabul ettiğine dair imzasını içeren mimari proje
 • Yapı Ruhsatı fotokopisi

KAT MÜLKİYETİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Dilekçe
 • Numaralandırmanın yapıldığı arsa paylarının gösterildiği ve başlık kısmında parsel sahibinin numarataj konusunda sorumluluğu kabul ettiğine dair imzasını içeren mimari proje (Daha önce kat irtifaklı olan yapılarda gerekmez)
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi (4 adet)

YANAN YIKILAN YAPI FORMU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Dilekçe
 • Tapu Fotokopisi
 • Mal Sahibi Kimlik Fotokopisi
 • Varsa Vekalet ve Vekil Kimlik Fotokopisi
 • Kentsel Dönüşümlü bina ise, Riskli Bina Tespit Raporu İnceleme Formu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün Riskli Yapı Yazısı
 • Bina Fotoğrafı
 • Yıkım Sorumlusu (İnşaat Mühendisi) Fenni Mesuliyet Belgesi ve yıkılacak yapı ile ilgili Teknik Rapor
 • Baski abonelik kesim yazısı
 • UEDAŞ abonelik kesim yazısı
 • Yıkımdan sorumlu müteahhit evrakları
 1. Müteahhit ticaret odası 2021
 2. Müteahhit vergi levhası fotokopisi
 3. Müteahhit kimlik fotokopisi
 4. Müteahhit imza sirküleri

YAPI TAMİR İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Dilekçe
 • Tapu Fotokopisi

 ‘’Tamiratın Tanımı’’

NOT: Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Yapı ruhsatı gerekmeyen inşai faaliyetler

MADDE 59 - (1) Basit tamir ve tadiller, balkonlarda yapılan açılır kapanır katlanır cam panel uygulamaları, korkuluk, pergola, çardak/kameriye ve benzerlerinin yapımı ile bölme duvar, bahçe duvarı, duvar kaplamaları, baca, saçak, çatı ve benzeri elemanların tamiri ve pencere değişimi ruhsata tabi değildir.