Burhaniye BELEDİYESİ

İMAR HİZMETLERİ

BURHANİYE BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ RAPORU HAZIRLANMASI STANDART UYGULAMALAR

1)RAPORUN İÇERİĞİ VE FORMATI

 • 09.03.2019 tarih ve 30709 sayılı Resmi Gazeteyle yürürlüğe girmiş olan ‘’Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Formatına’’ uygun şekilde hazırlanmalıdır. Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatı
 • Ek olarak 17.02.2021 tarih ve 31398 sayılı Resmi Gazetede ‘’Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’’ de göz önüne alınarak rapor uygun şekilde hazırlanmalıdır.
 • Raporda kesinlikle formata uygunluk aranacaktır. Ek-1 de paylaşılan Zemin ve Temel Etüdü Formatı dikkatlice incelenmelidir.

2)ARAZİ ÇALIŞMALARININ YERİNDE DENETİMİ

 • 1. Derece deprem bölgesinde yer alan Burhaniye ilçemizde zemin etüt raporu kapsamında yapılan arazi çalışmalarının yerinde denetiminin sağlanması için, firma tarafından belediyenin ilgili mühendisine (Jeoloji mühendisi), Ek- 9‘da verilen dilekçe e-mail olarak gönderilecektir. (İlgili mühendisin mail adresi iletişim bilgileri kısmında verilmiştir.) İlgili dilekçeye cevaben yazılan onay mailinde, arazi çalışması denetimi için uygun gün ve saat belirtilir ve randevu verilir.
 • Denetim sırasında, Ek-2, Ek-3, Ek-4 ve Ek-5 ‘te verilen tutanaklar düzenlenecek ve düzenlenen bu tutanaklar mal sahibi (varsa), belediyenin ilgili mühendisi ve proje mühendisi tarafından onaylanıp rapor ekinde ibraz edilecektir.

NOT: Ek-2, Ek-3, Ek-4 ve Ek-5 ‘te paylaşılan tutanaklar çalışmayı yapan firma tarafından temin edilmelidir.

 • Araştırma çukuru açılan yerler, sondaj yapılan yerler ve jeofizik serim yapılacak yerler titizlikle seçilmelidir. Seçilen yerler sahaya uygulanacak ve kontrol sırasında doğruluğu saptanacaktır. Bunun için arazi denetimi sırasında imar durumu ve plankotegörülmek istenecektir.
 • Belediyemiz tarafından görevlendirilen ilgili mühendisin araziye ulaşımı,firma sahibi tarafından sağlanacaktır.

3)RAPORUN HAZIRLANMASI VE ONAY

 • Hazırlanan zemin ve temel etüt raporu 2 nüsha olarak (1 orijinal, 1 fotokopi), proje müellifi, yapı denetim firması ve yapı denetimin sorumlu jeoloji mühendisinin imzaları tamamlanarak dilekçe ile kayda alınır.
 • Raporlar, ilgili kontrol birimlerince kontrol edilecek ve eğer varsa eksiklikler tespit edilecektir. Tespit edilen eksiklikler mal sahibi veya yapı denetim firması belediyeye davet edilerek, eksiklikler giderilmek üzere dosya iade edilecektir.
 • Eksiklikleri giderilen zemin etüt raporunda yapılan incelemelerde eksiksiz olduğunun tespiti durumunda rapor onay tarihi Müdürlüğümüzce yapı ruhsatına işlenir.
 • Bir parselde birden fazla yapı varsa; her yapı için arazi çalışmaları ayrı ayrı yapılarak tek dosya içerisine eklenerek düzenlenecektir.

4)ZEMİN İYİLEŞTİRME DENETİMİ

 • Çalışma alanı, uygun analiz yöntemleri ile incelenip, zeminin problemli olduğu saptandığında, (zemin ve temel etüdü raporunun “sonuç ve öneriler” bölümünde önerilen) zeminde uygulanacak iyileştirme yöntemlerinden hangisine karar verildiğine ve projesine uygun yapılacağına dair bir rapor yazılmalı ve Ek-10 da verilen ilgili tutanak düzenlenip, belediyemize e-mail yoluyla gönderilmeli (ilgili mühendisin mail adresi iletişim bilgileri kısmında verilmiştir.)  yada elden teslim edilmelidir. Belediyemiz ilgili mühendisleri tarafından bu yazı ve tutanak incelenecek ve zemin iyileştirme süreci yerinde denetlenecektir.

 5)TEMEL KAZISININ YERİNDE DENETİMİ

 • Temel kazısı aşamasında, temel derinliği, kazı sırasında alınması gereken önlemler vs. ‘nin projesine uygun olarak yapılıp yapılmadığı, belediyemizin ilgili mühendisleri tarafından yerinde kontrol edilecektir.

 

İdare İletişim Bilgileri

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

e-mail : imarisleri@burhaniye.bel.tr

EKLER

01- Kategori 1 İçin Tespit Formu

02- Araştırma Çukuru Logu

03- Araştırma Noktaları Vaziyet Planı

04- Araştırma Çukuru Kabul Tutanağı

05- Sondaj Logu

06- Lejant

07- Sondaj Kuyusu Kabul Tutanağı

08- Jeofizik Çalışma Kabul Tutanağı

09- Yeraltı Suyu Numune Alma Tutanağı

10- Numune Alma Etiketi

İNŞAAT RUHSATI BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN BELGELER

 • Dilekçe (parsel sahibi ya da vekili tarafından imzalı) T.C. Kimlik No, adres ve telefon bilgileri yazılı olacak.
 • Tapu (Tapu Sicil Müdürlüğünden aslı gibidir onaylı)
 • Parsel sahibi nüfus cüzdan örneği, vekalet ile yürütülecekse vekilin nüfus cüzdan fotokopisi, vekaletname, adres ve telefon bilgileri (Yapı sahibi Yapı müteahhitini vekil tayin edemez).
 • Kadastro Müdürlüğünden aplikasyon krokisi
 • Güncel İmar durumu
 • Harita Uygulama Dosyası
 1. Vaziyet planı (bina yerleşimi, çekme mesafeleri, su basman kotu)
 2. Mevcut zemin kotları
 3. İmar adasında mevcut su basman kotları
 4. Harita mühendisi taahhütnamesi
 5. Yapı denetim şirketinin hizmet satın aldığına dair harita mühendisi ile yaptığı sözleşme
 • Zemin Etüd Raporu
 1. Raporun her sayfası imzalı olmalıdır.
 2. Yapı denetim şirketinin yetkilisi, hizmet satın alınan mühendis, hazırlayan mühendis tarafından zemin etüdünün ilk sayfası ve sonuç öneriler sayfası imzalı olmalıdır.
 3. Jeoloji mühendisi taahhütnamesi
 • Yapı denetim şirketinin hizmet satın aldığına dair jeoloji mühendisi ile yaptığı sözleşme
 • Proje Müelliflerine ait taahhütnameler (Ek-1 Form 1)
 1. Mimari proje taahhütnamesi
 2. Statik proje taahhütnamesi
 3. Elektrik proje taahhütnamesi
 4. Sıhhi tesisat proje taahhütnamesi
 5. Asansör proje taahhütnamesi
 6. Mekanik havalandırma proje taahhütnamesi
 7. Isı yalıtım proje taahhütnamesi
 • Yapı Denetim kanununa tabi olmayan yapılarda Teknik Uygulama Sorumluluğuna Dair taahhütname (Ek-1 Form 2, 3, 4, 5)
 • Uygulama Projeleri
 1. Mimari proje
 2. Statik proje
 3. Elektrik projesi (uedaş onaylı) ve Zayıf Akım Projesi (onaylı)
 4. Sıhhi tesisat projesi
 5. Kalorifer tesisat projesi
 6. Asansör projesi
 7. Mekanik havalandırma projesi
 8. Peyzaj projesi ( Parsel alanı 2000m² üstü )

Not: Yapı denetime tabi olan projeler yapı denetim uygulama denetçi mimar ve mühendisleri tarafından imzalanmalıdır. Yapı denetime tabi olmayan projeler teknik uygulama sorumluluğunu üstlenen mühendisler tarafından imzalı olmalıdır.

 • Yapı Denetime Ait Gerekli Belgeler
 1. Proje kontrol formları
 2. Yapıya ilişkin bilgi formu
 3. Yapı denetim izin belgesi sureti
 4. Yapı denetim şirketi tarafından denetimin üstlenildiğine dair taahhütname

(form 3)

 1. Yapı denetim şirketi ile mal sahibi arasında imzalanan yapı denetim hizmet sözleşmesi (form 4) sözleşmenin her sayfası imzalanacak.
 2. Banka dekontu
 • Yapı Müteahhitine Ait Belgeler
 1. Yapı sahibi ile yapı müteahhidi arasında imzalanan sözleşme
 2. Yapı müteahhidi taahhütnamesi
 3. Nüfüs cüzdan örneği
 4. Vergi levha fotokopisi
 5. Ticaret odası kayıt belgesi (2021 yılı)
 6. İmza sirküleri
 7. Yetki belgesi (şirket)
 • Şantiye Şefi Belgeleri
 1. Nüfus cüzdan örneği
 2. Adres-telefon bilgileri
 3. Güncel ikametgah
 4. Yapı müteahhidi ile şantiye şefi arasındaki sözleşme
 5. Şantiye şefi taahhütnamesi (Ek-1 Form 6)
 6. Diploma fotokopisi
 7. Şantiye şefi sicil durum belgesi

  14) Serbest olarak çalışmakta olan proje müellifi mimar ve mühendisler şantiye şefi olabilir. Şantiye şefi ikamet il sınırları dışında görev alamaz. 

  15) Yol kanal kotu tutanağı

  16) SGK Bildirim Formu ( SGK 2018-II genelgesine göre )

İMAR DURUMU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Müracaat Formu (Plan ve Proje Müdürlüğünce alınır.)
 • Tapu
 • Koordinatlı Kroki
 • Aplikasyon Krokisi
 • Kimlik Fotokopisi
 • Pelitköy ve Taylıelinde Plankote

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ GEREKLİ BELGELER

 • Müracaat Formu
 • SGK Müdürlüğünden alınan ilişik kesme belgesi
 • Vergi Dairesi Müdürlüğünden ilişik kesme belgesi
 • Teknik Uygulama Sorumluları Taahütnamesi
 • Yangın Raporu
 • Sığınak Raporu
 • Yapı Denetim İş Bitirme Belgeleri ve Ekleri
 • Enerji Kimlik Belgesi

KAT İRTİFAKI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Dilekçe
 • Numaralandırmanın yapıldığı arsa paylarının gösterildiği ve başlık kısmında parsel sahibinin numarataj konusunda sorumluluğu kabul ettiğine dair imzasını içeren mimari proje
 • Yapı Ruhsatı fotokopisi

KAT MÜLKİYETİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Dilekçe
 • Numaralandırmanın yapıldığı arsa paylarının gösterildiği ve başlık kısmında parsel sahibinin numarataj konusunda sorumluluğu kabul ettiğine dair imzasını içeren mimari proje (Daha önce kat irtifaklı olan yapılarda gerekmez)
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi (4 adet)

YANAN YIKILAN YAPI FORMU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Dilekçe
 • Tapu Fotokopisi
 • Mal Sahibi Kimlik Fotokopisi
 • Varsa Vekalet ve Vekil Kimlik Fotokopisi
 • Kentsel Dönüşümlü bina ise, Riskli Bina Tespit Raporu İnceleme Formu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün Riskli Yapı Yazısı
 • Bina Fotoğrafı
 • Yıkım Sorumlusu (İnşaat Mühendisi) Fenni Mesuliyet Belgesi ve yıkılacak yapı ile ilgili Teknik Rapor
 • Baski abonelik kesim yazısı
 • UEDAŞ abonelik kesim yazısı
 • Yıkımdan sorumlu müteahhit evrakları
 1. Müteahhit ticaret odası 2021
 2. Müteahhit vergi levhası fotokopisi
 3. Müteahhit kimlik fotokopisi
 4. Müteahhit imza sirküleri

YAPI TAMİR İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Dilekçe
 • Tapu Fotokopisi

 ‘’Tamiratın Tanımı’’

NOT: Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Yapı ruhsatı gerekmeyen inşai faaliyetler

MADDE 59 - (1) Basit tamir ve tadiller, balkonlarda yapılan açılır kapanır katlanır cam panel uygulamaları, korkuluk, pergola, çardak/kameriye ve benzerlerinin yapımı ile bölme duvar, bahçe duvarı, duvar kaplamaları, baca, saçak, çatı ve benzeri elemanların tamiri ve pencere değişimi ruhsata tabi değildir.