VERGİ TAKVİMİ

VERGİ TAKVİMİ

Emlak Vergisi

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre tahsil edilmektedir.

Yeni bir gayrimenkul aldığımızda, miras yolu ile intikal ettiğinde, tapuda yapılan değişiklikler ve oturma ruhsatları alındıktan sonra yasal süreler içinde bildirimde bulunulması gerekir. (Tapu tarihinden itibaren 3 ay içinde beyanda bulunulması gerekir.)

Çevre Temizlik Vergisi

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 44.maddesi gereği tahsil edilmektedir.

Açıklamalar

1. Emlak Vergisi Oranları:

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 ve 18 maddelerinde 4736 sayılı kanunla yapılan değişiklik ile bina, arsa ve arazilere ilişkin vergi oranları 1.1.2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5216 sayılı Kanunun uygulandığı büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde %100 artırımlı uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre Belediyemizde 2015 yılı itibariyle uygulanacak emlak vergisi oranları aşağıda belirtilmiştir.

  • 1) Mesken binalarda binde 2
  • 2) İşyeri veya diğer şekilde kullanılan binalarda binde 4
  • 3) Arsalarda binde 6
  • 4) Arazilerde binde 2 oranında uygulanacaktır.

2. Ceza:

Ödeme süreleri içerisinde ödenmeyen vergiler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesi göre tespit edilen oran üzerinden gecikme zammı tatbik edilmektedir. (2010/965 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 19/10/2010 tarihinden itibaren aylık % 1.40 oranında gecikme zammı uygulanmaktadır.)

3. Ödeme Süresi:

Emlak vergisi mali yılın Mayıs ve Kasım aylarında 2 taksit halinde ödenir.

4. Emlak Vergisi ödeme yapılacak yerler:

Burhaniye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü vezneleri

 

Posta Çek No: 227878
Halk Bankası Burhaniye Şubesi TR 91000 1200 924 6000 45000001
Elektronik Adres https://webportal.burhaniye.bel.tr
Telefonla Borç Öğrenme ve Ödeme 0266 412 64 50/5
Diğer Anlaşmalı Bankalar Denizbank

5. Kayıtların doğru ve hatasız düzenlenebilmesi için bildirim verirken:

- Tapu ve kimlik fotokopisi

- İntikaller için veraset ilamı sureti

- Bir başka şahsın bildirimini vermek için vekaletname sureti yanınızda bulunmalıdır.

6. Gayrimenkul alırken dikkat edilmesi gerekli hususlar:

Tapu işlemlerinizi bitirmeden önce satın alınan gayrimenkulün emlak vergisi borcu olup olmadığının araştırılması gerekir. Emlak vergisinin 30. maddesine istinaden emlak vergisinin ödenmeyen kısmından devreden ve devralan müteselsilen sorumlu olmalarından dolayı devralan emlak vergisi borcu ile devralmış olur.Bunun için satın alınan gayrimenkulün emlak vergi borcu olup olmadığının kontrol ettirilmesi gerekir.

7. Emlak Vergisinde muafiyet

Emlak vergisi kanunu 8.maddesine göre emlak vergisinden istisna olunabilmesi için;

- Kendisine bakmakla mükellef kimsesi 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin (Vergi dairesi, SSk, Emekli sandığı, Bağkur aktif geliri bulunmadıklarını onaylatmaları gerekmektedir.)

- Gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, Gazilerin, şehitlerin, dul ve yetimlerin, Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması dahil) halinde emlak vergisi tahakkuk ettirilmez. Bu koşullara uygun olduklarını gösterir formu ilgili belediyeye ibraz edilerek bir kereye mahsus bu işlemi yaptırmaları gerekir.

Yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz.(Yazlık olarak kullanılan meskenlerde bu hüküm uygulanmaz.)

8- Çevre Temizlik Vergisinin Kapsamı:

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir.

9- Çevre Temizlik Vergisi Mükellefi Kimdir:

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun çevre temizlik vergisine ilişkin mükerrer 44.maddesi, 5035 sayılı Kanunun 41.maddesiyle yeniden düzenlenmiş olup, 01.01.2004 tarihinden itibaren “Barınma amacı ile oturulan, dolayısıyla konut olarak kullanılan yerlerde içme veya temizlik için su kullanan gerçek ve tüzel kişilerle belediyeler veya büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde ise su ve kanalizasyon idareleri arasında bir hizmet sözleşmesi yapılmakta ve hizmet sözleşmesi yapan bu gerçek ve tüzel kişiler de “Abone” olarak adlandırılmaktadırlar. Dolayısıyla konutların vergilendirilmesinde, kullandıkları konuta ait su aboneliği bulunanlar, çevre temizlik vergisinin de mükellefi olup, adlarına su bedeli ile birlikte tahakkuk edecek çevre temizlik vergisini de ödemekle yükümlü bulunmaktadırlar.”şeklinde değiştirildiğinden mesken olarak çevre temizlik vergisini ödeyen mükelleflerimizin kayıtları kapatılmıştır.İş yerlerinin belediyemizde bulunan kayıtları devam etmektedir.

10- Oranlar:

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44.maddesine göre alınan Çevre Temizlik Vergisi her yıl ocak ayında Maliye Bakanlığınca tespit edilen yeniden değerleme oranı kadar artarak tahakkuk ettirilir.

11- Ödeme Süresi:

Bakanlar kurulunca tespit edilen vergiler iki eşit taksit halinde mayıs ve kasım aylarında ödenir.

12- Ceza:

Ödeme süreleri içerisinde ödenmeyen vergiler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesi göre tespit edilen oran üzerinden gecikme zammı tatbik edilmektedir.(2010/965 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 19/10/2010 tarihinden itibaren aylık % 1.40 oranında gecikme zammı uygulanmaktadır.)

13- Boş İşyeri Niteliğindeki Gayrimenkul İçin Çevre Temizlik Vergisinin Kapsamı Nedir:

Boş binalarda çevre temizlik vergisi alınmamaktadır. Ancak mal sahibi söz konusu gayrimenkulün boş olduğuna dair dilekçe ile müracaat etmesi gerekmektedir.

14- Satış ve Taşınma Durumlarında Yapılacak İşlemler Nelerdir:

Herhangi bir adres değişikliği ya da emlak ve satımlarında bağlı bulunan belediyenin, bu durumdan haberdar edilmesi gerekmektedir. Kişi mülkün sahibi ise mülk satıldığında, kişi kiracı ise taşındığında bağlı olunan belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Servisine, bir dilekçe ile başvurarak değişikliklerinin bildirilmesi gerekmektedir.