İlçemiz Memiş Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği Askı İlanı

08.7.2021
İLAN METNİ :

“ İlçemiz Memiş Mahallesi,  24 29 N Pafta, 850 ada, 2 numaralı parselin güneyinde kalan park alanında hazırlanan “Trafo Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; Burhaniye Belediye Meclisi'nin 07/01/2021 tarih ve  2021/23  sayılı kararı ile onaylanmış, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.05.2021 tarih ve 575 sayılı kararıyla onanmış olup;  3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden belediyemiz ilan panosunda  08.07.2021-07.08.2021    tarihleri arasında 1 ay süre ile askıda kalmak üzere asılmıştır.  Halkımıza ve ilgililere duyurulur. "