ALİ KEMAL DEVECİLER - BELEDİYE BAŞKANI  

 

 

Tarık ERDİL - Encümen Üyesi

Aydın DOĞAN - Encümen Üyesi

 

Tamer MİDİLLİ – Yazı İşleri Müdürü

Şakir AKOVA – Mali Hizmetler Müdürü

No images found.

 Encümenin görev ve yetkileri

·   Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

·   Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

·   Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

·   Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

·   Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

·   Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

·   Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına

     karar vermek.

·   Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

·   Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.