ALİ KEMAL DEVECİLER - BELEDİYE BAŞKANI 

Mehmet ÇAKIR - Encümen Üyesi

Çiğdem KARASAKAL AVCU - Encümen Üyesi

Tamer MİDİLLİ – Yazı İşleri Müdürü

Şakir AKOVA – Mali Hizmetler Müdürü

 Encümenin görev ve yetkileri

·Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

·Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

·Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

·Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

·Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

·Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

·Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

·Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

·Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.