BALIKESİR İLİ

BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

GAYRİMENKUL SATIŞI İHALE İLANI

 

1-      İdarenin

a)      Adresi: Burhaniye Belediye Başkanlığı

              Mahkeme Mahallesi Hürriyet Caddesi No:80 Burhaniye/BALIKESİR

b)      Telefon/Faks: 0 266-4126450 / 0266- 4221006

c)      E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

2-      İhalenin Konusu: Gayrimenkul Satış İhalesi

3-      İhalenin

a)      Yapılacağı yer: Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

b)      Tarihi ve saati: 31/10/2018 tarihi Çarşamba Günü saat 10:00’da başlayarak ihale sıraya göre devam edecektir

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No

Mahalle

Cadde/ Sokak

Dış Kapı No

Tapu

Ada

Parsel

Blok

Bağımsız

Bölüm No

Kat

Niteliği

Brüt Alan

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

1

BAHÇELİEVLER

2830

4B

MAHKEME

820

3

B

1

ZEMİN

Mesken

109,97 M²

310.000,00

9.300,00

2

BAHÇELİEVLER

2830

4B

MAHKEME

820

3

B

2

ZEMİN

MESKEN

112,08 M²

310.000,00

9.300,00

3

BAHÇELİEVLER

2830

4B

MAHKEME

820

3

B

3

ZEMİN

MESKEN

105,21 M²

300.000,00

9.000,00

4

BAHÇELİEVLER

2830

4B

MAHKEME

820

3

B

4

ZEMİN

MESKEN

109,97 M²

310.000,00

9.300,00

5

BAHÇELİEVLER

2830

4B

MAHKEME

820

3

B

5

1.KAT

MESKEN

112,06 M²

320.000,00

9.600,00

6

BAHÇELİEVLER

2830

4B

MAHKEME

820

3

B

6

1.KAT

MESKEN

113,95 M²

320.000,00

9.600,00

7

BAHÇELİEVLER

2830

4B

MAHKEME

820

3

B

7

1.KAT

MESKEN

113,95 M²

320.000,00

9.600,00

8

BAHÇELİEVLER

2830

4B

MAHKEME

820

3

B

12

2.KAT

MESKEN

112,18 M²

320.000,00

9.600,00

9

BAHÇELİEVLER

2830

4B

MAHKEME

820

3

B

13

3.KAT

MESKEN

112,06 M²

320.000,00

9.600,00

10

BAHÇELİEVLER

2830

4B

MAHKEME

820

3

B

16

3.KAT

MESKEN

112,18 M²

320.000,00

9.600,00

11

BAHÇELİEVLER

2830

4B

MAHKEME

820

3

B

17

4.KAT

MESKEN

112,06 M²

310.000,00

9.300,00

12

BAHÇELİEVLER

2830

4B

MAHKEME

820

3

B

19

4.KAT

MESKEN

113,95 M²

310.000,00

9.300,00

13

BAHÇELİEVLER

2830

4B

MAHKEME

820

3

B

20

4.KAT

MESKEN

112,18 M²

310.000,00

9.300,00

 

4-      Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih 2018/103 sayılı kararı gereği yukarıda tapu bilgileri ve niteliği belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait 13 adet meskenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü ile satışı yapılacaktır. İhale Burhaniye Belediyesi Encümen Salonunda 31/10/2018 tarihi Çarşamba Günü saat 10:00’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda ilanda gösterilen sıralama takip edilmek suretiyle yapılacaktır.

5-      İhale ile ilgili şartnameler hafta içi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 31/10/2018 tarihi Çarşamba Günü saat 09:45 e kadar aşağıdaki belgeler ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne belirtilen evraklarla başvurmaları gerekmektedir.

6-      İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.

7-      2886 Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.

8-      İhaleye ait tüm vergi, resim ve harçlar (tapu harçları), sözleşme giderleri alıcıya aittir.

9-      İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenilecektir.

A)    Gerçek Kişiler İçin

a-      Dilekçe,

b-      Kanuni İkametgâh Belgesi,

c-      Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

d-      Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge. (Nakit, Banka teminat mektubu)

e-      Burhaniye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları borcu yoktur yazısı.

f-       Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunulacak kişinin noter onaylı vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

B)     Tüzel Kişiler İçin

a-      Mevzuat gereği tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ihale yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

b-      İlgilisine göre Tüzel Kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c-      İsteklinin dernek, oda, kooperatif veya vakıf olması halinde resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul kiralama ile ilgili karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti, yetki belgeleri ve temsile yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.

10-  İhale şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

İLAN OLUNUR.