BALIKESİR İLİ

BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT İŞ YERİNİN KİRALAMA İHALE İLANI

 


1 - İdarenin

 a) Adresi

:  

Burhaniye Belediye Başkanlığı

Mahkeme Mahallesi Hürriyet Caddesi No:80 Burhaniye/BALIKESİR

 b) Telefon / Faks

:

0 266 – 4126450 / 0 266- 4221006

 c) Elektronik posta adresi 

:

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

 

 

2 - İhale Konusu İşin Niteliği, Türü                                   :    Kiralama İhalesi

3-   İhalenin

 a) Yapılacağı yer

:

Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

 b) Tarihi ve saati

:

25/09/2018 tarihi Salı Günü saat 10:00’da

KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

 

Sıra

Mahalle

Mevkii

Türü

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat(TL)

Güvence Bedeli(TL)

İhale Tarih

İhale Saati

1

Yunuslar Mahallesi

-

Kahvehane

 

 

170,00 TL

 

 

61,20 TL

510,00 TL

25/09/2018

10:00

1

Mahkeme Mahallesi

-

Kafe

 

 

1.050,00 TL

 

 

1.134,00 TL

3.150,00 TL

25/09/2018

10:10

 

 

4-) Belediye Encümeninin 14.08.2018 tarih 2018/784 ve 04.09.2018 tarih 2018/809 sayılı kararı gereği yukarıda bilgileri ve niteliği belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait 2 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince ihale edilecektir.

  İhale Burhaniye Belediyesi Encümen Salonunda 25/09/2018 tarihi Salı Günü saat 10:00’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda ilanda gösterilen sıralama takip edilmek suretiyle yapılacaktır.

5-)İhale ile ilgili şartnameler hafta içi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

    İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 25/09/2018 tarihi Salı Günü saat 09:45 e kadar aşağıdaki belgeler ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne belirtilen evraklarla başvurmaları gerekmektedir.

6-)İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.

7-) 2886 Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.

8-) İhaleye ait tüm vergi, resim ve harçlar (tapu harçları), sözleşme giderleri alıcıya aittir.

9-)  İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenilecektir.

A) Gerçek kişiler için

        a)   Dilekçe,

        b)   Kanuni İkametgâh Belgesi,

        c)   Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

        d)   Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge. (Nakit, Banka teminat mektubu)

        e)   Burhaniye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları borcu yoktur yazısı.

        f)  Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunulacak kişinin noter onaylı vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

B) Tüzel kişiler için ayrıca

a) Mevzuat gereği tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ihale yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

 b) İlgilisine göre Tüzel Kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) İsteklinin dernek, oda, kooperatif veya vakıf olması halinde resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul kiralama ile ilgili karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti, yetki belgeleri ve temsile yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.

 

10-) İhale şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

İLAN OLUNUR.