BALIKESİR İLİ

BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

GAYRİMENKUL SATIŞI İHALE İLANI 


1-) İdarenin :

 a) Adresi

:  

Burhaniye Belediye Başkanlığı

Mahkeme Mahallesi Hürriyet Caddesi No: 80 Burhaniye/BALIKESİR

 b) Telefon / Faks

:

0 266 – 4126450      0 266- 4221006

 c) Elektronik posta adresi 

:

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.


2-) İhale Konusu İşin Niteliği, türü                  :    Gayrimenkul Satışı

3-) İhalenin

 a) Yapılacağı yer

:

Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

 b) Tarihi ve saati

:

22/05/2018 tarihi Salı Günü saat 10:00’da

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No

Mahalle

Cadde/Sokak/Mevki

Ada

Parsel

Niteliği

Zemin Yüzölçümü (m²)

Muhammen Bedel KDV Dâhil

Geçici Teminat

 
 

1

Sübeylidere

Ömercik Yaylası

229

2

Bahçe

466,13 m²

23.306,00 TL

699,18 TL

 

2

Taylıeli

Boyalık Mevkii

-

943

Zeytinlik

307,00 m²

61.400,00 TL

1.842,00 TL

 

 

4-) Mülkiyeti Belediyemize ait 3 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü ile satışı yapılacaktır.

İhale Burhaniye Belediyesi Encümen Salonunda 22/05/2018 tarihi Salı Günü saat 10:00’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda ilanda gösterilen sıralama takip edilmek suretiyle yapılacaktır.

5-) İhale ile ilgili şartnameler hafta içi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 22/05/2018 tarihi Salı Günü saat 10:00 a kadar aşağıdaki belgeler ile Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne belirtilen evraklarla başvurmaları gerekmektedir.

6-) İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.

7-) 2886 Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.

8-) İhaleye ait tüm vergi, resim ve harçlar (tapu harçları), sözleşme giderleri alıcıya aittir.

9-) İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenilecektir.

Gerçek kişiler için

a) Dilekçe,

b) Kanuni İkametgâh Belgesi,

c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

d) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge. (Nakit, Banka teminat mektubu)

e) Belediyeye borcu olmadığına ilişkin belge  

f) Vekâleten katılacak olanlardan noter tasdikli vekâletnamenin aslı ile başvuracaklardır.

Tüzel kişiler için ayrıca

a) Tebligat için adresi beyanı

b) Tüzel kişilerde ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl alınmış tüzel kişiliğin

siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte

bulunacak kişilerin temsile yetkili olduklarını gösterir vekâletname,

c) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi

10-) İhale şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.

İLAN OLUNUR.