BALIKESİR İLİ

Burhaniye Belediye Başkanlığı’ndan

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Balıkesir İli Burhaniye İlçesi, Mahkeme Mahallesi hudutları üzerinde bulunan, mülkiyeti Burhaniye Belediyesine ait aşağıda işin adı, imar ve inşaat durumu belirtilen taşınmaz üzerine, 06.12.2016 tarih ve 2016/339 sayılı meclis kararı gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a Maddesine göre kapalı teklif usulü “Kat Karşılığı İnşaat” yaptırılacaktır.

 

İL

İLÇE

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

ARSA ALANI

TOPLAM İNŞAAT ALANI

KULLANIM AMACI

BALIKESİR

BURHANİYE

MAHKEME

820

3

4.998,59 m²

8.491,53 

Konut

 

1.Bu işin tahmini bedeli 2017 yılı birim fiyatları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğ esas alınarak arsa bedeli dahil 7.703.907,98 (yedi milyon yedi yüz üç bin dokuz yüz yedi TL doksan sekiz Kuruş)’dur.

 

2. Söz konusu taşınmaz üzerine kat karşılığı inşaat yaptırılarak değerlendirilecek ve yapılacak inşaat sonucunda A ve C Blok ta yer alan daireler yükleniciye kalacak olup, B Blok (İnşaat Alanı 3.230,67 m² olan 20 daire) Burhaniye Belediyesine kalacaktır. Burhaniye Belediyesine kalacak olan B Blok’ un kabulü ile ve bu alanın sabit kalması koşulu ile teklifler 1.000,00 TL Bedel üzerinden arttırma yapılacak şekilde ihale edilecektir.

 

3. İhale 28.07.2017 Cuma günü saat 10.00'de Burhaniye Belediyesi Binası İçerisindeki Belediye Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4. İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Burhaniye Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünde 27.07.2017 tarihi saat 17:30 a kadar ücretsiz görebilirler.

5.İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler noter tasdikli olacaktır.

6.İstekliler, ihaleye katılabilmek için teklif mektubu ile birlikte;

a.         Kanuni ikametgâhı ve yazışma adresini gösteren belge

b.        Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi, (2017 yılı vizeli)

c.         Noter tasdikli imza sirküleri

d.        Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler

e.         Noter tasdikli vekâletname(gerekiyorsa)

f.          İstekli şirket ise, onaylı şirket tüzüğü

g.        Mali durum bildirisi ve belgeleri

h.        Tahmini bedelin %30’undan az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir Türkiye’de faaliyet gösteren bankalardan alınacak banka referans mektubu veya İdarece aslı görülmüş sureti

i.          İhale ilk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya vergi dairesinden alınan yazı aslı

j.           İhale ilk ilan tarihinden sonra ilgili sosyal güvenlik kurumu veya sosyal güvenlik kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya sosyal güvenlik kurumundan alınan yazı aslı,

k.        Belediyemize borcu olmadığına dair belge

l.          İsteklilerin, son 10 yıl içerisinde tek sözleşmeye dayalı olarak bitirilmiş işler için, tahmin edilen bedelin %30 undan az olmamak üzere resmi kurumlardan alınmış Kamu İhale Tebliğinin Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi III, IV ve V sınıf yapı Grubu Bina İşlerine ait iş bitirme belgesi aslı veya en az 2.500,00 m2 ticari alan konut v.b inşaat yaptığına dair iş bitirme belgesi.

m.      Teknik personel taahhütnamesi

r.          Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair Alındı Belgesi

s.         İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirten Burhaniye Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünde temin edilecek istekli adına düzenlenmiş Yer Görme Belgesi

t.          Burhaniye Belediye Başkanlığı adına alınmış 231.117,24 TL (iki yüz otuz bir bin yüz on yedi Lira yirmi dört                    Kuruş) geçici teminat mektubu geçici teminat nakit ise Burhaniye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılıp alınacak alındı makbuzu

7. İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç 27.07.2017 tarihi saat 17:30' a kadar Burhaniye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne belge karşılığında vereceklerdir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenle (posta, telgraf vb) meydana gelecek gecikmeler kabul edilemez.

8. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (silinti, kazıntı olmayacak şekilde) yazılacaktır

9. İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

10. Bu işin şartnamesi 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilecektir.

İlan Olunur