BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

9 ADET HURDA ARACIN SATIŞINA AİT İHALE ŞARTNAMESİDİR

1- Burhaniye Belediyesi hizmet birimlerinde kullanılmakta iken ekonomik ömrünü tamamlamış olan ve hizmet konusu kalmayan, 237 Sayılı Taşıt Kanununa tabi olmayan, Belediyemize ait 9 adet  muhtelif  İş makinesi, Arazöz ve traktör, Belediye Meclisinin 04/01/2016 tarih ve 2016/9 sayılı kararına istinaden toplam 58.500,00 TL + KDV Muhammen bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi çerçevesinde "Açık Arttırma Usulü" ile satışı yapılacaktır. 

2- İhalesi yapılacak olan iş makinası, traktör ve arazözlerin ihalesine ilişkin özellikleri, Muhammen bedel, % 3 geçici teminat tutarı, İhale günü ve İhale saati aşağıdaki gibidir. 

Sıra No.

Cinsi ve Markası

Motor No

Şase No

Modeli

Plaka No

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminatı

İhale Tarihi

İhale Saati

 1

Kamyon FORD

 270SE8131

 1111MUH

 1969

10 KH 172

5.500,00

165,00

04/07/2017

10.00

2

Kamyon BEDFORD

7016761

624073

1970

10 AY 952

5.500,00

165,00

04/07/2017

10.00

3

Kamyon FORD

683FEAA87369

DIDIJE18822

1969

10 AY 904

5.000,00

150,00

04/07/2017

10.00

4

Traktör FORD

E861714

TXBA63422

1986

10 KC 042

5.000,00

150,00

04/07/2017

10.00

5

CHAMPİON GREYDER

             -

        -

1976

      -

10.000,00

300,00

04/07/2017

10.00

6

ASFALT SİLİNDİRİ

             -

        -

1985

 S 31

     10.000,00

300,00

04/07/2017

10.00

7

PALETLİ YÜKLEYİCİ

             -

        -

1969

       -

10.000,00

300,00

04/07/2017

10.00

8

STEYR TRAKTÖR

             -

        -

1998

       -

4.500,00

135,00

04/07/2017

10.00

9

FORDSAN TRAKTÖR

             -

        -

1950

       -

3.000,00

90,00

04/07/2017

10.00

TOPLAM MUHAMMEN BEDEL

   58.500,00

1.755,00

 

 

3- İhale, Burhaniye Belediyesi Hizmet binası Encümen Toplantı Odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4- İhaleye ilişkin şartname bedeli 100,00 TL (Yüz TL) olup,  Şartname Burhaniye Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü veya burhaniye.bel.tr internet adresinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanlar şartnameyi satın almak zorundadır.

5- İhale konusu araçlar mesai saatleri içerisinde Burhaniye Belediyesi şantiyesinde görülebilir.

6- İhale konusu 9 adet araç tek kalemde satılacak olup, ihale için kısmi teklif verilmeyecektir.

7- İhaleye ilişkin son başvuru ihale tarih ve saatine kadar olup, başvurular Burhaniye Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne yapılacaktır. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8- İhaleye katılmak için istenilen belgeler;

a) İhaleye katılım için dilekçe,

b) İsteklinin Nüfus Cüzdan Sureti,

c) 1.755,00 TL tutarında geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,

d) Her sayfası ayrı ayrı imzalı idareden alınmış şartname ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

e) İsteklinin Türkiye’de Tebligat için adresini gösterir belge,

f) İstekli adına vekaleten ihaleye katılacak olanların, Noterden onaylı vekaletname örneği, Tüzel Kişiliği temsilen katılanların ise ayrıca Noterden onaylı imza sirküleri ve temsil yetki belgesi örneği,

9- İhale konusu 9 adet araç satışına ait ihale kararı Belediye Başkanı tarafından onaylanıp talipliye tebliğine müteakip en geç 20 gün içerisinde ihale bedelinin tamamı Belediye veznesine ödenecek ve bundan sonra araçlar Belediye kademesinden teslim edilecektir. Belirtilen süre içerisinde ihale bedeli ödenip araçların teslim alınmaması halinde geçici teminat bedeli Belediye tarafından gelir kaydedilecektir.

10- Araçlar Belediye kademesinden göründüğü gibi mesai saatleri içerisinde Taşınır Kayıt Kontrol yetkilisinin kontrolünde teslim edilecektir. Mesai saatleri dışında teslimat yapılmayacaktır.

11- Araçlardan doğacak vize, trafik tescil, Noter vb. gibi masraflar alıcı tarafından karşılanacaktır.

12- İhaleyi alan talipli almış olduğu çekme belgeli araçları Belediye’den teslim aldıktan sonra  1 ay içerisinde Trafik Tescil Bürosunda kendi adına tescil ettirmek zorundadır. 

13- İhale ile ilgili tüm vergi resim ve harçlar, Gazete ilan ve ses yayın bedelleri alıcıya aittir.

14- 2886 sayılı Kanunun 29 ncu maddesine göre Belediye Encümeni gerekçesini belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

15- İhtilafların hallinde Burhaniye Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

16- İşbu şartname 16 maddeden ibarettir.

 

                                                                                                                             Necdet UYSAL

                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 

 

Hurda Araçların Resimleri

Şartname