“2016 Yılı Aralık Ayı 2016/345 Sayılı belediye Meclis Kararına istinaden onaylanan Geriş Mahallesi 423 ada 185 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 28/02/2017 gün ve 300 sayılı kararı ile onaylanmış olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre belediyemiz ilan panosunda 27.03.2017-27.04.2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıda kalmak üzere asılmıştır. Halkımıza ve ilgililere duyurulur.”