Burhaniye Kent Bütünü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlave Plan Notları; Burhaniye Belediye Meclisi’nin 06/10/2020 gün ve 2020/235 sayılı kararıyla değiştirilerek onaylanmış, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26/11/2020 tarih ve 1042 sayılı kararıyla değiştirilerek onanmış olup; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre belediyemiz ilan panosunda 06.01.2021-05.02.2021 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıda kalmak üzere asılmıştır. Halkımıza ve ilgililere duyurulur.